12è Premi de Fotografia i 5è Premi Jove "Valors del Segrià"

Esdeveniment

12è Premi de Fotografia i 5è Premi Jove "Valors del Segrià"

Sense programacions vigents
Compra d'entrades
5
Mitjana: 5 - Total: 2 vots
En aquesta dotzena edició es volen retratar aquelles qualitats que fan de la comarca del Segrià una terra estimada i valorada per la seua gent. Retenir allò que ens identifica, genera caràcter i esdevé la nostra identitat.

Podran concórrer al Premi les fotografies originals que reuneixin el requisit següent: Tenir com a referent els municipis i la gent de la comarca del Segrià. Cada autor podrà presentar entre una i tres fotografies.

Participants  
Poden participar totes les persones residents a la Unió Europea. S’estableixen 2 categories: categoria absoluta i categoria jove. En el moment de presentar-se al concurs, cal escollir la categoria, en funció del criteri següent: 

Categoria absoluta: categoria oberta a totes les persones que, en data 3 de novembre de 2015, tinguin més de 21 anys. 

Categoria jove: categoria exclusiva per a persones joves. Únicament s’hi poden presentar joves de 14 a 20 anys d’edat. Les persones que optin per aquesta categoria no han d’haver complert els 21 anys en data 3 de novembre de 2015.


Format de presentació
Les fotografies es presentaran en el format següent: Format imprès: muntades sobre cartró ploma de 40x50 cm. La mida de les fotografies és lliure. 

El cartró ploma portarà, al revers, el títol amb el qual es presenta la fotografia i el lloc de la comarca del Segrià on ha estat feta. No portarà, en cap cas, la identificació de l’autor. 

El cartró ploma anirà acompanyat d’un sobre tancat on consti: la categoria en què es participa (absoluta o jove), el títol de la fotografia o fotografies presentades i el lloc on han estat fetes. A l’interior del sobre, s’hi afegiran les dades següents: nom i cognoms, DNI/NIE/passaport, adreça i població, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic de contacte i breu ressenya biogràfica. En els casos en què un mateix autor presenti més d’una fotografia, únicament remetrà un únic sobre on constarà el títol de cada una de les fotografies lliurades,juntament amb la informació de contacte a l’interior.

Les fotografies es poden presentar directament a la seu del Consell Comarcal del Segrià o bé mitjançant correu certificat al Consell Comarcal del Segrià (c. del Canyeret, 12, 25007 Lleida) fent-hi constar “12è Premi de Fotografia” o “5è Premi Jove del Consell Comarcal del Segrià”, en funció de la categoria.

En les fotografies trameses per correu certificat s’acceptarà com a data vàlida la consignada pel servei de correus en el sobre o paquet. El Consell Comarcal del Segrià no assumirà  cap responsabilitat per les pèrdues o els danys causats durant la tramesa.


Premis 
Categoria absoluta: s’estableixen dos premis. Un primer premi de 600 € i un segon premi de 300 €. Categoria jove: s’estableixen dos premis. Un primer premi, de 200 € i un segon premi de 100 €. Tots els premis estan subjectes a les retencions fiscals que marca la llei.  


Jurat 
El jurat estarà format per professionals del món de la fotografia, juntament amb la persona guanyadora del primer premi de la categoria absoluta de l’any anterior i per representants tècnics i polítics del Consell Comarcal del Segrià. Els membres que conformen el  jurat proposaran les fotografies guanyadores perquè resolgui el president del Consell Comarcal del Segrià. El jurat podrà declarar desert el Premi si es dirimeix que les fotografies no abasten la  qualitat esperada i suficient. La seva resolució serà inapel·lable. La publicació del nom dels guanyadors tindrà lloc durant els dies següents en un acte públic presidit per un representant del Consell Comarcal del Segrià i s’anunciarà degudament al web de l’entitat: www.segria.cat


Drets de reproducció.
Exposició itinerant Una vegada publicada la determinació del jurat, es farà una selecció de fotografies que s’exposaran de forma pública i itinerant, amb el consentiment previ sotasignat dels autors. Les fotografies s’identificaran amb el nom de l’autor, tal i com estableix la normativa de la propietat intel·lectual vigent. Les fotografies seleccionades romandran durant 1 any a disposició del Consell Comarcal del Segrià per a aquesta finalitat. Els participants en el concurs garanteixen ser els autors i propietaris del treball que presenten i que es responsabilitzen  totalment de que no hi ha drets de tercers en les obres presentades així com de tota possible reclamació per drets d’imatge. Al participar en el concurs la propietat intel·lectual de les fotografies serà en tot moment  de l’autor. Les fotografies que no hagin estat ni premiades ni seleccionades restaran durant 60 dies a disposició dels autors perquè les retirin. Podran fer-ho personalment o mitjançant correu certificat, sempre que ho sol·licitin per escrit i es comprometin explícitament a fer-se càrrec de les despeses de la tramesa. Passat aquest termini, les obres que no hagin estat retirades seran destruïdes. 


Termini de presentació 
Les fotografies es poden presentar de l’1 de juny fins al 3 de novembre de 2015, ambdós dies inclosos. L’acte de lliurament del premi serà el 25 de novembre de 2015 i serà públic. 


Acceptació dels participants  
L’acceptació d’aquesta normativa és condició indispensable per participar al certamen. 


Difusió 
Es farà difusió del concurs a través de la web del Consell Comarcal www.@segria.cat, dels ajuntaments de la comarca del Segrià i qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.

megabanner2_art_cultura

Agenda d'activitats

novembre

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Enquesta

Creus que en els últims anys s'han incrementat la intolerància en la nostra societat?