ℹ️ FAQS: Campanya de la Renda 2021

REDACCIÓ
06-05-2021
 • ℹ️ FAQS: Campanya de la Renda 2021

L'Agència Tributària respon a les preguntes més freqüents de les persones que es troben en situacions complexes, amb diferents règims de declaració, ajudes, descomptes de lloguer, etc. 


Està exempt l'Ingrés Mínim Vital?

La prestació de la Seguretat Social de l'Ingrés Mínim Vital està exempta. No obstant això, aquesta exempció té un límit màxim anual en conjunt amb les prestacions econòmiques establertes per les CC.AA en concepte de renda mínima d'inserció així com les altres ajudes establertes per aquestes o per entitats locals per a atendre col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social i altres situacions anàlogues d'1,5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples. En 2020 el límit serà d'11.279,39 euros (IPREM 2020: 7.519,59 euros).

Sense perjudici de l'anterior, cal tenir present que, encara que l'ingrés mínim vital estigui exempt de tributació, tots els beneficiaris d'aquest, tant el titular com els membres de la seva unitat de convivència, estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.

S'aplica el règim dels vals-menjador si em serveixen menjar a domicili o vaig a recollir-la a l'establiment per a consumir-la a casa?

Sí. Estan exemptes els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d'empreses o economats de caràcter social. Tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules indirectes de prestació del servei (vals-menjador).

Amb efectes des d'1 de gener de 2020, aquesta exempció serà aplicable amb independència que el servei es presti en el mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'aquest, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o en el lloc triat per aquell per a desenvolupar el seu treball en els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

Si em venç el termini durant l'estat d'alarma per a comprar el meu nou habitatge habitual i reinvertir l'obtingut en la venda de l'anterior, s'amplia el termini?

En virtut del que s'estableix en la DA 9a del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i de la modificació de les referències temporals prevista en la DA 1a del Reial decret llei 15/2020 respecte al termini de dos anys previst per a la reinversió en un nou habitatge de l'import obtingut en la venda de l'habitatge antic, es paralitza el còmput d'aquest termini des del 14 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020.

Així mateix, el termini d'adquisició del nou habitatge habitual dins dels dos anys anteriors a la transmissió de l'antic habitatge habitual per a l'aplicació de l'exempció, se suspèn des del 14 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020.

Finalment, a l'efecte d'entendre que el contribuent està transmetent el seu habitatge habitual, el còmput del termini dels dos anys des que l'habitatge va deixar de ser habitual fins que s'embeni previst en l'article 41 bis.3 del Reglament de l'IRPF s'ha paralitzat des del 14 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020.

Si l'arrendador arriba a un acord voluntari amb l'inquilí per a rebaixar la renda per l'estat d'alarma, té incidència en la declaració de renda?

Si, en el cas que l'acord s'hagi produït en 2020 tindrà incidència en la declaració de Renda 2020 el termini de presentació de la qual és fins al dia 30 de juny de 2021.

L'arrendador reflectirà com a rendiment íntegre (ingressos) durant aquests mesos els nous imports acordats per les parts, qualsevol que sigui el seu import. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries en seguir arrendat l'immoble.

Si l'inquilí no abona la renda, quin termini ha d'esperar l'arrendador per a considerar aquest import com no cobrat?

Per als exercicis 2020 i 2021, s'ha rebaixat el termini que existia perquè els saldos de dubtós cobrament fossin deduïbles.

En aquests anys, quan entri el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització del període impositiu, haguessin transcorregut més de tres mesos, i no s'hagués produït una renovació de crèdit, els saldos de dubtós cobrament es consideraran prou justificats i, per tant, seran deduïbles per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari.

Si l'arrendador arriba a un acord voluntari amb l'inquilí per a diferir la renda per l'estat d'alarma, té incidència en la declaració de renda?

Sí que té incidència en la declaració de renda 2020, ja que l'arrendador en haver diferit l'exigibilitat de la renda no imputarà el rendiment íntegre (els ingressos) d'aquests mesos en què s'ha diferit aquest pagament. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries durant aquests mesos en seguir arrendat l'immoble.

Si l'arrendador rebaixa l'import del lloguer, té algun benefici fiscal?

Sí. Per a l'exercici 2021, els arrendadors (a excepció dels siguin empresa o entitat pública o una gran forquilla) que haguessin subscrit un contracte d'arrendament per a ús diferent d'habitatge amb un arrendatari que hagués destinat l'immoble al desenvolupament d'activitat econòmica classificada en la divisió 6 o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les Tarifes de l'IAE, podran computar, per al càlcul del rendiment del capital immobiliari, com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda de l'arrendament que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

No s'aplica aquest benefici quan la rebaixa en la renda arrendatícia es compensi amb posterioritat per l'arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions o quan els arrendataris siguin una persona o entitat vinculada amb l'arrendador o estiguin units amb aquell per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al segon grau inclusivament.

En el cas de mares treballadores, afecta l'ERTO a la deducció per maternitat?

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents podran minorar la quota diferencial de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques fins a 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys, sempre que facin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 208 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en el cas d'expedients de regulació temporal d'ocupació en els quals se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total.

Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes, a conseqüència de l'aprovació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, deixa de realitzar-se una activitat per compte d'altri i de complir-se els requisits per a gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.

Només seria possible fer un treball per compte d'altri, quan aquest es realitzés a temps parcial en supòsits temporals de regulació d'ocupació. En aquests casos sí que es tindria dret per aquests mesos a la deducció per maternitat.

Afecta l'ERTO a les deduccions per famílies nombroses, per ascendent amb dos fills i per discapacitat de descendents, ascendents o cònjuge?

Tenen dret a aquestes deduccions tant els contribuents que facin una activitat per compte propi o aliè per la qual s'estigui donat d'alta en el corresponent règim de la Seguretat social o Mutualitat, com aquells que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, o pensions abonades per la Seguretat Social, Classes Passives o Mutualitats de Previsió Social alternatives.

Per tant, en aquests casos, si a conseqüència de l'ERTO es percep del SEPE la prestació per desocupació de nivell contributiu o el subsidi per desocupació es tindrà dret a aquestes deduccions familiars durant els mesos en què es percebi la prestació o el subsidi.

Si s'està percebent la Prestació per cessament d'activitat per a treballadors autònoms, és possible aplicar les deduccions per famílies nombroses, per ascendent amb dos fills i per discapacitat de descendents, ascendents o cònjuge?

Tenen dret a aquestes deduccions tant els contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual s'estigui donat d'alta en el corresponent règim de la Seguretat social o Mutualitat, com aquells que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, o pensions abonades per la Seguretat Social, Classes Passives o Mutualitats de Previsió Social alternatives.

La prestació per cessament d'activitat per a treballadors autònoms és una de les prestacions del SEPE que és gestionada per les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina, amb la col·laboració dels serveis públics d'ocupació de les Comunitats Autònomes.

Per tant, si s'està percebent la Prestació per cessament d'activitat per a treballadors autònoms, es tindrà dret a aquestes deduccions familiars durant els mesos en què es percebi aquesta prestació.

És possible rescatar els drets consolidats dels plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social a conseqüència de la COVID-19?

Excepcionalment, poden rescatar els drets consolidats els contribuents que:

 • Es trobin en situació legal de desocupació a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Siguin empresaris titulars d'establiments l'obertura dels quals al públic s'hagi vist suspesa a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020.
 • Siguin treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals o en un règim de mutualisme alternatiu a aquesta, i hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o quan, sense haver cessat en la seva activitat, la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions s'hagi reduït, almenys, en un 75 per cent en relació, segons la mena de treballador, a les facturacions de determinats períodes anteriors.

Podran fer efectius els seus drets consolidats fins als següents imports respectivament:

 • Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
 • Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d'obertura al públic.
 • Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest reemborsament de drets consolidats, podrà sol·licitar-se durant el termini de sis mesos comprès entre el 14 de març de 2020 i el 14 de setembre de 2020, i queda subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, així, tributen com a rendiments del treball imputant-se a l'any en què siguin percebuts.

S'ha establert per a 2021 algun procediment especial per a la renúncia al règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'actual situació d'alarma?

Sí per a l'any 2021, els contribuents que realitzin activitats econòmiques podran renunciar a aquest règim en el termini per a presentar el primer pagament fraccionat de 2021, presentant el pagament fraccionat conforme al mètode d'estimació directa (presentant per tant el model 130, en lloc del 131).

En aquest cas tributaran en 2021 en el mètode d'estimació directa. Els contribuents que han renunciat al mètode d'estimació objectiva per a l'any 2021 poden tornar a aquest mètode per a l'any 2022 i poden revocar la renúncia de manera expressa (mitjançant la presentació dels models 036/037 en el termini previst per a això) o tàcita, això és, presentant en el primer trimestre el pagament fraccionat que correspon al mètode d'estimació objectiva (el model 131 en lloc del 130).

Es tenen en comptes les restriccions a les diferents activitats per a calcular el rendiment en estimació objectiva l'any 2020?

Sí. Per a determinar el rendiment de l'activitat pel mètode d'estimació objectiva no es computaran en cap cas:

 • Els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, que van ser 99 dies.
 • Els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hagués vist suspès a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per a corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.

Per tant, per a la quantificació dels mòduls de "personal assalariat", "personal no assalariat" i "personal ocupat" no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies assenyalats, és a dir, les hores treballades en els dies de l'estat d'alarma per a aquelles activitats que es van declarar essencials NO es computen.

D'altra banda, per a la quantificació dels mòduls «distancia recorreguda» i «consum d'energia elèctrica» no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies assenyalats anteriorment.

Exemple: un taxista va recórrer 4.000 quilòmetres en el primer semestre (dels quals 2.000 quilòmetres van ser durant l'estat d'alarma) i 6.000 quilòmetres en el segon semestre. Els dies ha de computar seran 366 – 99 = 267 dies. Per tant, la "distància recorreguda" seran 10.000 quilòmetres x 267 / 366 = 7.295 quilòmetres.

S'ha modificat el càlcul dels pagaments fraccionats per als contribuents que determinen el rendiment de les seves activitats pel règim d'estimació objectiva?

Sí, per als contribuents amb activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals es redueixen els pagaments fraccionats durant l'estat d'alarma ja que no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d'activitat, els dies naturals en els quals hagi estat declarat l'estat d'alarma.

Per al càlcul del pagament fraccionat del quart trimestre de 2020, els contribuents amb activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals no computaran com a dies d'exercici els dies naturals en què l'exercici de l'activitat hagués estat suspès per l'autoritat per a corregir l'evolució de la situació epidemiològica. A més, com a percentatge de reducció general aplicaran el 20% o el 35%, segons l'activitat que desenvolupin.

Per al càlcul del pagament fraccionat del primer trimestre de 2021, els contribuents amb activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, aplicaran com com a percentatge de reducció general el 20% o el 35%, segons l'activitat de què es tracti.

Per als contribuents que van renunciar al mètode d'estimació objectiva en 2020, hi ha algun procediment especial de revocació de la renúncia per a l'any 2021?

Sí. Els contribuents que haguessin renunciat al mètode d'estimació objectiva en 2020 exclusivament d'alguna de les següents formes: presentant el pagament fraccionat del primer trimestre del 2020 amb el model 130 o bé optant per l'estimació directa en la declaració censal d'inici d'activitat a partir d'1 d'abril de 2020, podran revocar aquesta renúncia (i, en conseqüència, tornar al règim d'estimació objectiva) per a l'any 2021.

Per a revocar la renúncia al règim de mòduls, aquests contribuents tenen dues vies:

 1. Revocant la renúncia mitjançant la presentació de la declaració censal (model 036/037) des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de gener de 2021.
 2. Presentant el pagament fraccionat del primer trimestre del 2021 que correspon al mètode d'estimació objectiva (model 131) en el seu corresponent termini de declaració (1 a 20 d'abril).

Aquestes FAQS sobre la declaració de la Renda 2021 ha estat actualitzat per la mateixa Agència Tributària el dimecres 5 de maig del 2021. 

Pots ampliar aquesta informació i resoldre més dubtes en la pàgina web: www.agenciatributaria.es.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta