Qui no està obligat a declarar?

REDACCIÓ
10-05-2021
 • Preview Preguntes

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (excepte excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Tots dos límits continuen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compta, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un topall conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivades d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Més facilitats en RENDA WEB

La present campanya compte, d'altra banda, amb millores específiques per a facilitar la presentació de la declaració a contribuents amb uns certs perfils (activitats econòmiques en règim d'estimació directa i objectiva, arrendadors i inversors) que ja estan fent un ús intensiu de les eines que agiliten la presentació.

Així, més de 44.000 contribuents han utilitzat ja l'aplicació 'cartera de valors' que permet un càlcul automàtic de les plusvàlues i minusvalideses per operacions amb accions cotitzades en la gran majoria de supòsits, i més de 150.000 arrendadors s'han pogut beneficiar fins a la data del càlcul automàtic de l'amortització, la principal despesa deduïble en matèria de lloguers.

Revisió de dades personals i econòmiques 
Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible, però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent ha d'incorporar a l'esborrany de declaració. 
Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Percepció de prestacions per ERTO.
 • Immobles i les seves referències cadastrals.
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar en 2020). 
 • Arrendaments d'immobles.
 • Transmissions

 • Aportacions a plans de pensions.
 • Quotes sindicals.
 • Percepcions per subvencions.
 • Deduccions familiars i per maternitat.
 • Deducció per inversió en habitatge habitual.
 • Deduccions autonòmiques.
Comparteix

També t'interessarà

Enquesta